Geodezyjna inwentaryzacja budynku lub budowli

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej określenie położenia ich na gruncie. Tak właśnie jest również w przypadku budynków i budowli.

Zatem geodeta, przed fizycznym wybudowaniem obiektu, wytycza go w terenie, a następnie, po zakończeniu budowy mierzy budynek i wykonuje na podstawie swoich pomiarów całą dokumentację techniczną dotyczącą inwentaryzacji. Następnie składa ową dokumentację do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Mapy z inwentaryzacją powykonawczą, w myśl przepisów, nie muszą być rejestrowane przez odpowiedni ODGiK.

Po skończonej budowie inwestor występuje do właściwego organu nadzoru budowlanego (najczęściej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku lub budowli. Obowiązek taki nakłada na inwestora ustawa ”Prawo budowlane”.

W ww. ustawie, w artykule 57 sprecyzowane jest, co wchodzi w skład dokumentacji technicznej dołączanej przez inwestora do wniosku o użytkowanie. Są to między innymi: dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, protokoły badań i sprawdzeń, mapy z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą budowli i budynków. Od niedawna także geodeta wydaje dodatkowo opinię o zgodności wykonania budynku bądź budowli z projektem budowlanym.