Sporządzanie wykazów budowli dla potrzeb wyceny podatku od nieruchomości

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych wśród obiektów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wskazuje na budowle, określając wysokość podatku na 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust 3-7.

Ustawa ta definiuje budowle, jako obiekty budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędące budynkami lub obiektami małej architektury, Budowlami są również urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Prawo budowlane podając definicje budowli wskazuje każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne – fortyfikacje, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową) wraz z instalacjami i urządzeniami oraz obiekt małej architektury.

Urządzenie budowlane to urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wycenę budowli do celów podatku od nieruchomości wykonuje rzeczoznawca majątkowy w oparciu o odpowiednio przygotowany wykaz budowli sporządzony przez geodetę na podstawie bezpośrednich pomiarów. Wykaz taki musi zawierać niezbędne informacje służące do wyceny. Ze względu na różnych charakter obiektów, a tym samym różne podstawy do wyceny ich wartości, są to różne atrybuty. Przede wszystkim wykaz musi zawierać: indywidualny numer obiektu (umieszczony również na mapie), rodzaj obiektu, nazwę właściciela, rodzaj materiału, wymiary (długość, szerokość, wysokość, średnica, powierzchnia) ewentualnie opis cech charakterystycznych (liczba podpór, schodów, opis włazów). Każdy rodzaj i typ obiektu powinien mieć również wykonane zdjęcie służące do jednoznacznej identyfikacji i poprawnej wyceny obiektu.

Tak sporządzony wykaz musi być spójny z przygotowaną mapą oraz katalogiem typowych obiektów.