Uzgodnienia koordynacyjne (dawny ZUD)

W związku z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich, uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organizowanych prze starostę.

Uzgadnianie sieci na naradach koordynacyjnych jest obligatoryjne, natomiast o ile ustawa a art28b ust.2 mówi że przepisu nie stosuje się dla przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu sytuowanego wyłącznie w granicach działki budowlanej, to część gestorów i tak wymaga koordynacji przyłączy. Ponadto na naradzie można uzgadniać fakultatywnie przyłącza i instalacje nie wymagające koordynacji z mocy ustawy lub wytycznych gestorów.

W dzisiejszych czasach proces uzgadniania lokalizacji projektowanych sieci nosi nazwę uzgodnień koordynacyjnych, natomiast obiegowo w dalszym ciągu widnieje popularna nawa uzgodnień ZUD.

W celu uzyskania pozytywnej opinii narady koordynacyjnej należy wykonać projekt danej sieci. Projektant z uprawnieniami danej kategorii na mapie do celów projektowych projektuje daną sieć lub przyłącze. Na mapie tej musi być jego pieczątka imienna podpis i numer oraz zakres uprawnień.

Geodeta otrzymują projekt na mapach, które wcześniej projektantowi dostarczył zanosi je wraz z pozostałymi dokumentami do jednostki odpowiedzialnej za narady koordynacyjne.

Pozostałe dokumenty, które muszą być dostarczone geodecie to:

  • aktualne warunki przyłączeniowe danej sieci, lub warunki techniczne przebudowy sieci
  • upoważnienie od inwestora
  • decyzja o warunkach zabudowy, lub decyzja o lokalizacji celu publicznego, wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sieci wymagających uzyskania pozwolenia na budowę
  • ewentualnie PZT

Mając te wszystkie dokumenty geodeta wykonują swoją część pracy (m.in. wkreśla projekt na zasadniczą mapę miasta, wykonuje inwentaryzację zieleni w pobliżu lokalizacji przewodu, określa współrzędne charakterystyczne sieci, uzgadnia projekt)

Efektem finalnym jest uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany projekt danej sieci lub przyłącza.

Czas wykonania trwa w zależności od urzędu od 10 dni do 1,5 miesiąca.